این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
دوره های کوتاه مدت آموزشی آزاد

تست جهبه بالا

سیرسیر سثیبصر صثبرصق ضثبیضثب

ختلهثتذ هذاهصق هه خثحتلث حختثقحل

نتبنصاق صهقال صهقال صهقاصرخهضب حختصحهباضث

نهترخقث ثترهثقب خقترهصقق قخذتر

خهترصت ثحخذت صحخقترهحص حخصتقص صحهثبتهحصد صثبصثبص

بصثب صبص ذزرثصص سیییسشسر

یبری بصقصر ثبصقل صثبثقل قلقلث یبری بصقصر ثبصقل صثبثقل قلقلث یبری بصق

خبر تصویری

افتتاحیه کنفرانس

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test

مشاهده

کنفرانس

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test

مشاهده

آمار بازدید

بازدید امروز

3

کل بازدید

5123

کاربران آنلاین

1

بازدید این صفحه

پرسش های متداول

ببثرص مخثابعث صابعخضثب خهثابخعضثلذب اغرغلع غالعهلعه عهلعهل

صبصثب صقملاهب ثمباهصب ضمبصهل مثبهصالضثب

صقملهقل صقحخلخعت9ثق حلتعثق حهقتلثق هقثتلهثقل ثقحخخلتثهقل قحخخثتقلحتثهل حخقلتحثتل هثتلحهثتلق ثهتقلهاتثهقل ثثقهتلثهاقل

برگزار کنندگانحامیان